Menu

CCEP:s integritetsmeddelande

 

Senaste revisionsdatum: 26 maj, 2019

Coca-Cola European Partners plc och dess dotterbolag och närstående företag (”CCEP”, ”vi”) arbetar för att respektera din integritet och för att hantera dina personuppgifter korrekt och säkert. Med detta Integritetsmeddelande, vill vi informera dig om varför och hur vi kan komma att behandla dina personuppgifter när du besöker denna webbplats (www.ccep.com) eller om du har en affärsrelation med oss.

CCEP är en stor organisation och vi behandlar personuppgifter i olika sammanhang. För vissa användningar har vi särskilda integritetsmeddelanden. Vi har till exempel ett karriärsintegritetsmeddelande på vår jobbsökarsajt www.ccep.jobs, och om du är anställd hos CCEP, har vi ett särskilt integritetsmeddelande för våra arbetstagare, som publicerats på CCEP:s intranät. Coca-Cola European Partners plc är ansvarig huvudman eller ”personuppgiftsansvarig” för behandlingen av personuppgifter på vår webbplats www.ccep.com. Vid annan behandling kopplad till vår affärsrelation med dig så är det det CCEP-företag du har kontakt med som är personuppgiftsansvarig. Mer information om hur du kan hitta och kontakta den berörda personuppgiftsansvarige finns under Vill du kontakta oss nedan.

               I.         Personuppgifter som vi samlar in

             II.         Syften och rättsliga grunder

            III.         Hur vi kan lämna ut personuppgifter

           IV.         Internationella dataöverföringar

             V.         Lagringsperioder

           VI.         Dina rättigheter och val

          VII.         Ändringar av detta integritetsmeddelande

        VIII.         Vill du kontakta oss

I.               Personuppgifter som vi samlar in

Vi kan samla in personuppgifter om dig direkt från dig, från tredje part eller från allmänt tillgängliga källor som sådan information som finns tillgänglig på internet, samt automatiskt, till exempel via din användning av CCEP:s webbplatser. I det här integritetsmeddelandet definieras ”personuppgifter” som information om en identifierad eller identifierbar fysisk person. Exempel på personuppgifter är: namn, e-postadress, IP-adress och telefonnummer. Vi samlar in följande personuppgifter:

 • Kontaktuppgifter, som namn, adress, telefonnummer, e-postadress, hemland, kontaktuppgifter för nödsituationer och kontaktuppgifter om ditt jobb, som företagets namn och din tjänst.
 • Korrespondens, som innehåll, datum och tid från e-post, chattar, meddelanden i sociala medier och annan kommunikation med dig.
 • Inloggningsuppgifter, som ditt användarnamn och (hashat) lösenord, e-postadress för återställning, hemliga frågor och säkerhetsloggar.
 • Betalningsinformation, som ditt (företags) bankkontonummer, fakturor och annan information som krävs för att kunna utföra eller få in betalningar.
 • Personliga egenskaper,som ålder, kön, födelsedatum, födelseort, civilstånd och medborgarskap.
 • Preferenser, som vilka av våra produkter och tjänster du föredrar, livsstil och sociala förhållanden, familjeförhållanden (om du till exempel är gift eller har försörjningsansvar), språk och vilken marknadsföring du föredrar.
 • Transaktionsinformation, som dina köp, information om ditt kundkonto, information om beställningar och kontrakt, leveransuppgifter, ekonomiska och faktureringsuppgifter, kreditvärdighet och transaktionshistorik.
 • Användargenererat innehåll, som dina inlägg på bloggar, forum, wikisidor och andra applikationer för sociala medier eller tjänster som vi tillhandahåller.
 • Screeningsinformation av säljare, som yrkeskvalifikationer, licenser och certifikat, arbetstillstånd, statliga identitetshandlingar, möjliga intressekonflikter och verklig huvudman, i alla lägen när detta är tillåtet eller krävs enligt tillämplig lagstiftning.
 • Information om webbplatser och vilka tjänster som används som din enhets värdnamn och IP-adress, vilken webbläsare och version du använder, ditt operativsystem, de sidor du besöker, när och hur länge du besökte dem samt den webbplats som skickade dig vidare till oss.
 • Kakor är små datafiler som placeras på din dator eller mobila enhet när du besöker en webbplats eller använder en onlinetjänst. Vi kan använda kakor och liknande tekniker på våra webbplatser och andra tjänster. För mer information om vår användning av kakor, se vårt meddelande om kakor på www.ccep.com.

I förekommande fall anger vi om och varför du måste tillhandahålla dina personuppgifter, samt konsekvenserna av att inte göra det. Om till exempel vissa personuppgifter krävs för att kunna tillhandahålla tjänster som du önskar, eller om vi har en lagstadgad skyldighet att samla in dem och du vägrar att ge oss dessa personuppgifter, så kan vi inte tillhandahålla de tjänster som du har önskat.

II.              Syften och rättsliga grunder

Vi använder informationen som vi sparar om dig för följande ändamål:

 • Tillhandahålla tjänsterna. För att kunna driva, underhålla, utöka och tillhandahålla alla funktioner på webbplatsen och för andra tjänster.
 • Kommunicera med dig.För att kunna svara på dina frågor och kommentarer, för att ge dig den information du begärt.
 • Verkställa dina beställningar. För att kunna verkställa dina beställningar av produkter eller tjänster och liknande aktiviteter, som leverans av produkter och tjänster, kundtjänst, hantering av konton och fakturering och för att kunna ge support eller andra tjänster i samband med dina beställningar.
 • Hantera vår relation med dig. För att hantera din befintliga relation med oss, inklusive hanteringen av skyldigheter enligt kontrakt och liknande, interagera med dig, informera dig om våra produkter eller tjänster samt specialerbjudanden och kampanjer.
 • Marknadsföring. För marknadsföring och marknadsundersökningar, somatt kontakta dig med våra nyhetsbrev, enkäter och annat marknadsförings- eller reklammaterial, analysera och underhålla våra aktiviteter, intern management och prognoser, revisioner, utveckla nya produkter, förbättra våra webbplatser, produkter och tjänster, identifiera trender, utföra marknadsundersökningar, utvärdera hur pass effektiva våra marknadsföringskampanjer är, mäta hur nöjda kunderna är och förbättra vår kundtjänst.
 • Screening av säljare. För att utvärdera potentiella säljare och affärspartners för att säkerställa att de uppfyller tillämpliga lagstadgade krav, branschstandarder och våra riktlinjer.
 • Driva vår verksamhet. Styra våra dagliga affärsbehov, som betalningsbearbetning och hantering av våra ekonomiska konton, produktutveckling, kontraktshantering, webbplatsadministration, efterlevnad, företagsstyrning, revisioner, rapportering och efterlevnad av lagar.
 • Skydda CCEP. För att säkerställa säkerheten på våra webbplatser, nätverk och system, samt våra anläggningar och även att skydda oss mot bedrägerier.
 • Efterlevnad. För att uppfylla tillämpliga lagstadgade krav, branschstandarder och våra riktlinjer, för att utföra revisioner och utredningar.

Vi behandlar endast dina personuppgifter baserat på en giltig rättslig grund, inklusive när:

 • Du har samtyckt till användningen av dina personuppgifter, till exempel när du samtycker till vår användning av kakor på en av CCEP:s webbplatser, eller för att få marknadskommunikation av oss;
 • Vi behöver dina personuppgifter för att ingå eller genomföra ett avtal med dig, till exempel för att bearbeta beställningar du gjort;
 • Vi har en lagstadgad skyldighet att använda dina personuppgifter, till exempel att uppfylla skatte- och redovisningsskyldigheter; eller
 • Vi har ett berättigat intresse av att använda dina personuppgifter. CCEP har till exempel ett berättigat intresse av att använda personuppgifter för att genomföra marknadsundersökningar, produktutveckling och interna analyser samt för att förbättra tryggheten, säkerheten och prestandan på våra tjänster. Vi litar endast på våra eller tredje parts berättigade intressen att behandla dina personuppgifter när dessa intressen inte åsidosätts av dina rättigheter och intressen.

III.            Hur vi kan lämna ut personuppgifter

Vi kan lämna ut information till tredje part med ditt samtycke, samt i följande fall:

 • CCEP:s koncernbolag. Vi kan komma att lämna ut personuppgifter om dig till andra företag inom CCEP-koncernen.
 • Tjänsteleverantörer. Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till tredje parts tjänsteleverantörer som förser oss med applikationsutveckling, värdtjänster, underhåll och andra tjänster. Dessa tredje parter kan få tillgång till eller behandla personuppgifter om dig som en del av tillhandahållandet av dessa tjänster till oss. Vi begränsar personuppgifterna som tillhandahålls till dessa tjänsteleverantörer till vad som är rimligen nödvändigt för dem för att kunna utföra sina uppgifter, och vi kräver att de samtycker till att upprätthålla sekretessen för sådan information.
 • Efterlevnad av lagar och brottsbekämpning. Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter då det krävs enligt lag eller när vi anser att utlämnandet är nödvändigt för att skydda säkerheten eller integriteten på våra tjänster, eller för att skydda CCEP:s berättigade intressen, rättigheter, egendom eller säkerhet, dess anställda, användare, eller andra, eller för att efterleva ett rättsligt förfarande, domstolsbeslut eller en statlig eller annan myndighets begäran eller någon annan juridisk process som delgivits oss.
 • Företagsöverlåtelser. Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till en köpare, efterträdare, eller förvärvare av vårt företag som en del av sammanslagning, förvärv, lånefinansiering, försäljning av tillgångar, eller liknande transaktioner eller i händelse av insolvens, konkurs eller likvidation där information överförs till en eller flera tredje parter som en av våra affärstillgångar.
 • Reklampartners. Med ditt medgivande kan vi överföra dina personuppgifter till tredje parts annonsörer eller sponsorer för direkt marknadsföring, inklusive riktad annonsering, för att till exempel nå en viss målgrupp.
 • Sammanställda uppgifter. Vi kan komma att överlämna sammanställd information till tredje part, men denna kommer inte att innehålla information som kan användas för att identifiera dig.

IV.            Internationella dataöverföringar

Vi kan komma att överföra dina personuppgifter till mottagare i länder utanför EU, vars lagar kanske inte erbjuder samma nivå av dataskydd. När vi gör detta, kommer vi att se till att det finns lämpliga skyddsmekanismer som uppfyller våra juridiska skyldigheter för att skydda dina personuppgifter. Lämpliga skyddsmekanismer kan vara ett avtal om överföring av personuppgifter med mottagaren, som bygger på standardavtalsklausuler som godkänts av EU-kommissionen för överföring av personuppgifter till tredje land.

Om du vill ha mer information om de överföringar som beskrevs ovan och om lämpliga skyddsmekanismer som vi använder för att skydda sådana överföringar, kan du kontakta oss via kontaktuppgifterna som anges nedan.

V.             Lagringsperioder

Vi vidtar åtgärder för att radera dina personuppgifter eller förvara dem i en form som inte gör det möjligt att identifiera dig när informationen inte längre behövs för de ändamål för vilka vi behandlar den, såvida vi inte är skyldiga enligt lag att spara dessa uppgifter under en längre period. Vid fastställande av lagringsperioden tar vi hänsyn till olika kriterier, till exempel typ av tjänster som vi tillhandahåller dig, eller du tillhandahåller oss, karaktär och längd på vår relation med dig, eventuell återregistrering för våra tjänster, påverkan på våra tjänster om vi raderar en del information från eller om dig, obligatoriska lagringsperioder som föreskrivs i lag samt relevant lag om tidsfrist.

VI.            Dina rättigheter och val

Du kan när som helst kontakta oss för att få hjälp vad gäller behandlingen av dina personuppgifter. Dessutom har du rätt att när som helst:

 • Erhålla en bekräftelse på att vi behandlar dina personuppgifter samt begära en kopia av de personuppgifter vi har om dig;
 • Be att vi uppdaterar de personuppgifter vi har om dig, eller korrigera personuppgifter som du tycker är felaktiga eller ofullständiga;
 • Be att vi raderar personuppgifter som vi har om dig, eller begränsa hur vi använder sådana personuppgifter om du tror att det inte (längre) finns någon rättslig grund för oss att behandla dem;
 • Dra tillbaka samtycke till vår behandling av dina personuppgifter (i den mån sådan behandling är baserad på samtycke);
 • Få en kopia av de personuppgifter som rör dig, som du har tillhandahållit, i ett strukturerat, vanligt använt och maskinläsbart format samt för att överföra dessa personuppgifter till en annan part (i den mån behandlingen bygger på samtycke eller ett avtal );
 • Invända mot behandlingen av dina personuppgifter, för vilka vi har berättigat intresse som rättslig grund, då kommer vi att upphöra med behandlingen såvida vi inte har avgörande och berättigade skäl för behandlingen; samt
 • Du har även rätt att när som helst invända mot behandlingen av personuppgifter för direkt marknadsföring. Om du inte vill fortsätta att få direkt marknadsföring från oss, kan du kontakta oss eller klicka på avregistreringsfunktionen som finns i all sådan kommunikation.

För att utöva dina rättigheter kan du skicka en begäran, som anger den rätt du vill utöva genom att kontakta oss enligt anvisningarna längst ner i detta integritetsmeddelande. Men det finns undantag och begränsningar till var och en av dessa rättigheter. Vi kan, till exempel, ta ut en skälig avgift eller vägra att tillmötesgå en begäran om den är uppenbart ogrundad eller överdriven, framför allt om något upprepas. I vissa situationer kan vi vägra att tillmötesgå eller kan vi införa begränsningar av dina rättigheter om din begäran, till exempel, sannolikt kommer att påverka andras rättigheter och friheter negativt, påverka utförandet eller verkställandet av lagen, störa pågående eller kommande tvister eller strider mot tillämpliga lagar. I samtliga fall har du rätt att lämna in ett klagomål till en dataskyddsmyndighet.

VII.          Ändringar av detta integritetsmeddelande

Vi kan då och då komma att göra ändringar i det här integritetsmeddelandet. Alla eventuella ändringar som vi gör i vårt integritetsmeddelande kommer att meddelas på den här sidan. För att du ska veta när vi gör ändringar i det här integritetsmeddelandet, kommer vi att ändra revisionsdatumet högst upp på sidan. Det nya och ändrade integritetsmeddelandet gäller från och med revisionsdatumet. Vänligen kontrollera då och då om det har införts ändringar eller tillägg.

VIII.        Vill du kontakta oss

Om du har frågor om det här integritetsmeddelandet eller om våra integritetsrutiner i allmänhet, kan du kontakta oss via e-post på privacy@ccep.com eller per post på:

Coca-Cola European Partners Services sprl/bvba

Att.: Privacy Office

Chaussee de Mons 1424

Bryssel 1070

Belgien

Du kan även kontakta vårt dataskyddsombud via e-post på privacy@ccep.com,

Om din fråga avser ett lokalt CCEP-företag, kommer vi att se till att din fråga vidarebefordras till rätt CCEP-företag. Om du vill kontakta ditt lokala CCEP-företag direkt, kontakta din CCEP-kontakt eller se följande lista med dataskyddsombud.