Menu

CCEP personvernerklæring

 

Siste revisjonsdato: 26. mai 2019

Coca-Cola European Partners plc og dets datterselskaper og tilknyttede selskaper (“CCEP”, “vi”) er forpliktet til å respektere ditt personvern og til å behandle dine personopplysninger riktig og trygt. Med denne personvernerklæringen ønsker vi å informere deg hvorfor og hvordan vi behandler dine personopplysninger når du besøker denne nettsiden (www.ccep.com), eller når du har et forretningsforhold til oss.

CCEP er en stor organisasjon, og vi behandler personopplysninger i flere sammenhenger. På noen områder har vi separate personvernerklæringer. For eksempel finnes det en personvernerklæring for jobbsøkere på våre jobb- og karrierenettsider www.ccep.jobs, og for ansatte i CCEP har vi lagt ut en personvernerklæring for ansatte på CCEPs intranett. Coca-Cola European Partners plc er den ansvarlige enheten eller “behandlingsansvarlig” for behandling av personopplysninger innenfor rammene av nettsiden www.ccep.com. For behandling av personopplysninger i forbindelse med et forretningsforhold er CCEP-selskapet du har kontakt med den behandlingsansvarlige. For mer informasjon om hvem som er den rette behandlingsansvarlige, se avsnittet Hvordan kontakte oss nedenfor.

               I.         Personopplysninger som vi samler inn

             II.         Formål og juridisk grunnlag

            III.         Hvordan vi kan dele personopplysninger

           IV.         Internasjonale dataoverføringer

             V.         Oppbevaringsperioder

           VI.         Dine rettigheter og valg

          VII.         Endringer i denne personvernerklæringen

        VIII.         Hvordan kontakte oss

I.               Personopplysninger som vi samler inn

Vi kan samle inn personopplysninger direkte fra deg, fra tredjeparter, fra offentlige kilder så som informasjon på internett, eller automatisk ved bruk av CCEPs nettsider. I denne personvernerklæringen betyr "personopplysninger" all informasjon om en identifisert eller identifiserbar enkeltperson. Eksempler på personopplysninger kan være navn, e-postadresse, IP-adresse og telefonnummer. Vi registrerer følgende personopplysninger:

 • Kontaktopplysninger, så som navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, land, nærmeste pårørende, samt jobb-kontaktopplysninger så som selskap og jobbtittel.
 • Korrespondanse, så som innhold, dato og tid på e-postmeldinger, chatter, meldinger på sosiale medier, og annen informasjonsutveksling med deg.
 • Påloggingsinformasjon, så som brukernavn og (hashet) passord, gjenopprettingsadresse, hemmelige spørsmål og sikkerhetslogger.
 • Betalingsinformasjon, så som din bankkonto eller firmakonto, fakturaer og annen informasjon som er nødvendig for å utføre eller motta betalinger.
 • Personopplysninger,så som alder, kjønn, fødselsdato, fødselssted, sivilstand og nasjonalitet.
 • Preferanser, så som dine preferanser for våre produkter og tjenester, livsstil og sosiale forhold, familieforhold (for eksempel sivilstand og barn), språk og markedsføringsønsker.
 • Transaksjonsopplysninger, så som informasjon om dine kjøp, kundekonto, bestillinger og avtaler, leveranser, fakturering, samt finansielle opplysninger, kredittvurdering og transaksjonshistorie.
 • Brukergenerert innhold, så som dine kommentarer på blogger, fora, wiki og andre nettsteder og tjenester på sosiale medier som vi driver.
 • Leverandørvurderingsinformasjon, så som faglige kvalifikasjoner, lisenser og godkjenninger, arbeidstillatelse, legitimasjon, potensielle interessekonflikter, reelt eierskap i den grad det er tillatt eller påbudt av gjeldende lov.
 • Informasjon om bruk av nettsider og tjenester, så som vertsnavn og IP-adressen til enheten din, nettlesertype og versjon, operativsystem, sidene du har besøkt, tidspunkt og varighet for besøket og hvilken nettside du kom fra.
 • Cookies er små datafiler som plasseres på datamaskinen eller mobiltelefonen din når du besøker et nettsted eller bruker en nettjeneste. Du kan bruke cookies og lignende teknologier på våre nettsider og andre tjenester. Du finner mer informasjon om hvordan vi bruker cookies i våre retningslinjer for informasjonskapsler på www.ccep.com.

Hvor det er relevant, oppgir vi om og hvorfor du må gi oss personopplysninger og hvilke konsekvenser det har om du ikke gjør det. For eksempel hvis noen personopplysninger er nødvendige for å levere tjenestene du har bedt om, eller hvis det er påbudt av myndigheter å registrere disse opplysningene, kan vi ikke levere tjenestene du har bedt om.

II.              Formål og juridisk grunnlag

Vi bruker informasjon om deg til følgende formål:

 • Levering av tjenester. For å drive, vedlikeholde og forbedre våre nettsider og andre tjenester.
 • Kommunikasjon med deg.For å svare på dine spørsmål og kommentarer, og gi deg den informasjonen du har spurt om.
 • Håndtering av bestillinger. For å håndtere dine bestillinger av produkter eller tjenester samt relaterte handlinger, så som levering av produktet eller tjenesten, kundeservice, kontoadministrasjon, fakturahåndtering, støtte og andre tjenester i forbindelse med din bestilling.
 • Administrasjon av forretningsforholdet. For å administrere kunde- eller leverandørforholdet, inklusive avtaler eller andre forpliktelser, kommunisere med deg, informere deg om våre produkter eller tjenester, spesialtilbud og kampanjer.
 • Markedsføring. For markedsføring og markedsundersøkelser, så somå sende deg våre nyhetsbrev, kundeundersøkelser og annet markedsføringsmateriell, analysere og opprettholde våre forretningsaktiviteter, intern styring, samt lage prognoser, revurdere, utvikle nye produkter, forbedre våre nettsider, produkter og tjenester, identifisere trender, gjøre markedsundersøkelser, evaluere effektiviteten av våre kampanjer, måle kundetilfredsheten og forbedre vår kundeservice.
 • Leverandørvurdering. For å evaluere mulige leverandører og forretningspartnere for å sikre at de oppfyller gjeldende lovkrav, industristandarder og våre retningslinjer.
 • Forretningsvirksomhet. For den daglige driften av virksomheten, så som behandling av betalinger, regnskapsføring, produktutvikling, avtalehåndtering, administrasjon av nettsiden, håndtering av bestillinger og forespørsler, selskapsledelse, revisjon, rapportering og å oppfylle lovpålagte forpliktelser.
 • Bedriftssikkerhet. For å sikre våre nettsider, nettverk og systemer, våre lokaler samt beskytte oss mot bedrageri.
 • Samsvar med loven. For å oppfylle gjeldende lovkrav, industristandarder og våre retningslinjer, utføre revisjoner og undersøkelser.

Vi behandler dine personopplysninger kun når vi har lovmessig grunnlag til det, som f.eks. når:

 • Du har samtykket i at vi kan bruke dine personopplysninger, f.eks. når du samtykker til at vi bruker cookies på et CCEP-nettsted, eller til å motta markedsføringsinformasjon fra oss;
 • Vi trenger dine personopplysninger for å inngå eller innfri en avtale med deg, f.eks. for å kunne håndtere bestillinger du har gjort;
 • Vi har en lovmessig forpliktelse til å bruke dine personopplysninger i forbindelse med at vi må overholde våre skatteforpliktelser og regnskapsmessige forpliktelser, eller
 • Vi har en berettiget interesse i å bruke dine personopplysninger. For eksempel har CCEP en berettiget interesse i å bruke personopplysninger for å gjennomføre markedsundersøkelser, produktutvikling og interne analyser, og på annen måte forbedre sikkerheten og funksjonen til våre tjenester. Vi bruker kun våre egne eller en tredjeparts berettigede interesser til å behandle dine persondata når disse interessene ikke overstyres av dine egne rettigheter eller interesser.

 

III.            Hvordan vi deler personopplysninger

Vi kan dele informasjon med tredjeparter hvis du gir samtykke til det, samt i følgende situasjoner:

 • CCEP-gruppen av selskaper. Vi kan dele dine personopplysninger med andre medlemmer i CCEP-gruppen av selskaper.
 • Tjenesteleverandører. Vi kan dele dine personopplysninger med tredjeparts tjenesteleverandører som utvikler, leverer vertstjenester, vedlikeholder og utfører andre tjenester på applikasjonen. Disse tredjepartene kan ha tilgang til enn eller kan behandle personopplysninger om deg som en del av tjenestene de leverer til oss. Vi begrenser personopplysningene som disse tjenesteleverandørene får tilgang til, til det som med rimelighet er nødvendig for at de skal kunne utføre sine funksjoner, og vi krever at de samtykker i å holde slik informasjon konfidensiell.
 • Samsvar med lovgivning og håndheving av lover. Vi kan dele dine personopplysninger hvis dette kreves av gjeldende lovgivning eller når vi mener at slik deling er nødvendig for å ivareta sikkerheten eller integriteten til våre tjenester, eller for å beskytte våre berettigede interesser, rettigheter, eiendom eller sikkerheten til CCEP, deres ansatte, brukere eller andre, eller for å kunne gjennomføre rettsforhandlinger, oppfylle rettskjennelser, forespørsler fra myndigheter eller offentlige instanser, eller andre juridiske prosesser vi er involvert i.
 • Virksomhetsoverdragelse. Vi kan overføre dine personopplysninger til en overtaker, etterfølger eller rettighetshaver av/til vårt selskap som en del av fusjon, oppkjøp, gjeldsfinansiering, salg av eiendeler eller lignende transaksjoner, eller i tilfelle insolvens, konkurs eller bobehandling, hvor informasjon overføres til en eller flere tredjeparter som en av våre forretningsmessige eiendeler.
 • Annonsepartnere. Med ditt samtykke kan vi overføre dine personopplysninger til tredjeparts annonsører eller sponsorer for direktemarkedsføringsformål, inklusive målrettet annonsering, med det formål å nå en utvalgt målgruppe.
 • Aggregerte data. Vi kan overføre aggregerte data til tredjeparter, men disse dataene vil ikke inneholde informasjon som kan identifisere deg.

IV.            Internasjonale dataoverføringer

Vi kan overføre dine personopplysninger til mottakere utenfor land i EU, og som ikke har lover som gir samme grad av personvern. Når vi gjør dette, vil vi sikre at det blir iverksatt nødvendige sikkerhetstiltak for å beskytte dine personopplysninger i forhold til våre lovmessige forpliktelser. Tilstrekkelige sikkerhetstiltak kan være en dataoverføringsavtale med mottakeren basert på standard kontraktsklausuler som er godkjent av EU-kommisjonen mht. overføring av personopplysninger til tredjeland.

For mer informasjon om den type overføringer som er beskrevet ovenfor og adekvate sikkerhetstiltak som vi bruker til å beskytte slike overføringer, kan du kontakte oss ved å benytte kontaktinformasjonen som er oppgitt nedenfor.

 

V.             Oppbevaringsperioder

Vi treffer nødvendige tiltak for å slette dine personopplysninger eller for å kunne oppbevare dem i en form som ikke gjør det mulig å identifisere deg, når denne informasjonen ikke lenger er nødvendig til formålet vi behandlet den til, hvis det ikke er pålagt gjennom gjeldende lovgivning å oppbevare disse dataene i en lengre periode. Når oppbevaringsperioden fastslås, tar vi hensyn til forskjellige kriterier, som for eksempel typen tjeneste vi leverer til deg eller du leverer til oss, type og varighet på vår relasjon med deg, mulig gjenregistrering på våre tjenester, hvilken virkning det vil ha på våre tjenester hvis vi sletter noen av opplysningene vi har om deg, lovpålagte oppbevaringstider og relevant foreldelseslovgivning.

VI.            Dine rettigheter og valg

Du kan kontakte oss når som helst i forbindelse med vår behandling av personopplysninger. Videre har du til enhver tid rett til å:

 • Innhente bekreftelse på at vi behandler dine personopplysninger og be om en kopi av personopplysningene vi har om deg;
 • Be om at vi oppdaterer personopplysningene vi har om deg, eller korrigere personopplysningene hvis du mener de er feil eller ufullstendige;
 • Be om at vi sletter personopplysningene vi har om deg, eller begrense måten vi bruker dem på, hvis du mener at det ikke (lenger) eksisterer noe lovmessig grunnlag til å behandle dem;
 • Trekke tilbake ditt samtykke til at vi kan behandle dine personopplysninger (i den utstrekning en slik behandling er basert på samtykke);
 • Motta en kopi av personopplysningene som vedrører deg, og som du har gitt oss, i et strukturert og vanlig brukt maskinlesbart format, og å overføre slike personopplysninger til en annen part (i den utstrekning slik behandling er basert på samtykke eller kontrakt);
 • Komme med innvendinger mot vår behandling av personopplysninger og som vi har lovmessig grunnlag til å basere på vår legitime interesser, og
 • Du har også rett til å komme med innvendinger når du måtte ønske det om behandling av personopplysninger til direktemarkedsføringsformål. Hvis du ikke ønsker å fortsette å motta direktemarkedsføring fra oss, kan du kontakte oss eller klikke på avmeldingsfunksjonen i kommunikasjonen du mottar.

For at du skal kunne utøve dine rettigheter, kan du sende oss en forespørsel hvor du angir hvilken rettighet du ønsker å utøve. Bruk kontaktinformasjonen oppgitt nederst i personvernerklæringen. Vær oppmerksom på at det finnes unntak og begrensninger når det gjelder hver enkelt av disse rettighetene. Vi kan for eksempel ta et gebyr innen rimelighetens grenser, eller vi kan avvise å utføre innholdet i forespørselen hvis den er ubegrunnet eller urimelig, spesielt som følge av dens repetitive karakter. I noen situasjoner kan vi nekte å reagere, eller vi kan legge begrensninger på dine rettigheter, f.eks. hvis forespørselen din påvirker andre i å utøve sine rettigheter eller friheter i negativ retning, berører utøvelsen eller gjennomføringen av lover, påvirker pågående eller fremtidige tvisteløsninger, eller bryter med gjeldende lovgivning. Uansett har du rett til å innlevere en klage til Datatilsynet.

VII.          Endringer i denne personvernerklæringen

Vi kan endre denne personvernerklæringen fra tid til annen. Eventuelle endringer vi gjør i personvernerklæringen i fremtiden, vil bli lagt ut på denne siden. For å gi deg beskjed når vi endrer denne personvernerklæringen, vil vi endre revisjonsdatoen øverst på denne siden. Den nye endrede personvernerklæringen vil gjelde fra revisjonsdato. Sjekk innom med jevne mellomrom for å se endringer og tillegg.

VIII.        Hvordan kontakte oss

Hvis du har spørsmål om denne personvernerklæringen eller vår personvernpraksis generelt, kan du kontakte oss per e-post på privacy@ccep.com eller per post til:

Coca-Cola European Partners Services sprl/bvba

Attn: Privacy Office

Chaussee de Mons 1424

Brussels 1070

Belgia

Du kan også kontakte vår Data Protection Officer (personvernansvarlig) på privacy@ccep.com.

Hvis forespørselen din gjelder et lokalt CCEP-selskap, vil vi sørge for at den blir videresendt til det rette CCEP-selskapet. Hvis du ønsker å kontakte ditt lokale CCEP-selskap direkte, henvender du deg til din CCEP-kontaktperson, eller du kan se i listen over databehandlingsansvarlige.